ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים בעת בלימת חירום

אופן פעולה-

Anti lock Braking System - ABS: הינה מערכת בקרה למניעת נעילת גלגלי הרכב בעת בלימת חירום. בעת הפעלת הבלמים, ננעלים גם גלגלי הרכב והדבר מונע את השליטה במערכת היגוי הרכב.

ולכן תפקידה של מערכת ה ABS היא "לפמפם" עשרות פעמים בשניה ובכך למנוע את נעילת מערכת ההיגוי.
בעת תקלה במערכת זו, יש צורך בבדיקת המערכת ההידראולית של ה ABS וכמו כן יש צורך בבדיקת המערכת האלקטרונית אשר שולטת בהפעלת מערכת הבלימה.

חברת "המדייק" עוסקת גם בחידוש מכללי ה ABS

כמו כן, לחברתינו כלל האישורים של משרד התחבורה לטיפול ביחידות ABS